Search

Moterų mankštos ypatumai

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi
 

 Mokslo ir technikos veikiamas kinta per amžius susiformavęs judrus žmogaus gyvenimo būdas. Jį pakeičia monotoniš­ki kasdienybė. Dauguma specialybių, o ypač moteriškų, reikalauja daugiau sėdėti ir mažiau judėti. Mažiau judant greičiau sutrinka or­ganizmo medžiagų apykaita, blogaifunkcionuoja visos sistemos, silpnėja raumenys ir, mielos moterys, norime to ar ne, sparčiau pra­dedame senti.

Norint atitolinti senatvę, būtina aktyviai gyventi -mankštintis, sportuoti, daug laiko praleisti gamtos prieglobstyje. Mankšta gerina organų darbą, me­džiagų apykaitą ir ilgina gyvenimą, atitolina senatvę, daro ją patraukles­nę,sveikesnę.

Moterų mankštos formos ir turi­nys paprastai priklauso nuo jų or­ganizmo fiziologinių funkcijų ypatumų. Atsižvelgiant j anatominę ir fiziologinę moters organizmo san­darą, būtina kuo daugiau dėmesio skirti dubens ir ypač mažojo dubens raumenims stiprinti. Žinoma, negalima pamiršti ir pilvo bei kitų rau­menų, organų.

 Ypač reikėtų lavinti pilvo rau­menis, nes svarbiausia jų paskirtis -palaikyti reikiamą pilvo srityje esan­čių vidaus organų slėgimą ir išlai­kyti juos savo vietoje. Susitraukiant pilvo raumenims, keičiasi pilvo for­ma, tačiau didėja vidaus slėgimas. Be to, gerai ištreniruoti pilvo rau­menys palengvina nėštumą ir gim­dymą, o tai labai svarbu žinoti bū­simoms motinoms.

 Pilvo raumenis stiprina tokie pra­timai, kurių metu atsigulama ant nugaros ir vėl atsisėdama, kojos pa­keliamos ir laikomos arba sukamos. Padeda pasilenkimai j šonus ir lie­mens sukimas bei kiti panašaus po­būdžio pratimai.

 Visiems žinoma, kad moters or­ganizmas labai skiriasi nuo vyro. Tai susiję su moteriškų hormonų veik­la - krūtų liaukų funkcijomis, ske­leto kaulų sudėtimi, o ypač du­bens, kuris moterų trumpesnis ir platesnis negu vyrų. Moters kūnas platesnis per dubenį, o vyrų – per pečius. Moters kūnas aptakesnis, švelnių linijų, krūtinės ląsta trum­pesnė ir siauresnė, kaulų sąnariai paslankesni.

 Moters plaučiai ir širdis yra ma­žesnė negu vyro. Širdis plaka daž­niau ir greičiau reaguoja į fizinį krūvį, todėl dirbdamos sunkų fizi­nį darbą jos greičiau pavargsta. Joms pavojingas didelis pilvo srities spaudimas ir staigus kūno sukrėti­mas. Mankštinantis ir parenkant pra­timus į tai būtina atsižvelgti, nes ga­lima susirgti ginekologinėmis ligomis.

 Moters organizmo ypatumus for­muoja lytiniai hormonai ir kiauši­dės. Hormonai veikia medžiagų apykaitą organizme ir kartu nule­mia moters psichiką. Todėl moterys yra emocingesnės, jautresnės, gailestingesnės ir rūpestingesnės. Žino­ma, pasitaiko ir išimčių. Jų judesiai laisvesni, plastiškesni, jos geriau už vyrus sugeba dirbti darbą, reikalau­jantį tikslumo ir kruopštumo. Mo­terys lankstesnės, turi įgimtą polin­kį šokti. Todėl šiems bruožams la­vinti ir siūloma speciali mankšta, kaip viena iš sveikatingumo formų. Mankštintis reikia visoms - jau­noms, pagyvenusioms ir...

 Moterys gali treniruotis ir sirgda­mas mėnesinėmis, tačiau turi būti praktiškai sveikos. Tuo metu fiziniai krūviai kuo mažesni, pratybos trumpesnės, neintensyvios.

 Žmogaus gyvenime svarbų vaid­menį vaidina emocijos. Neigiamos emocijos žmogų slegia, mažina dar­bingumą, sukelia apatiją. Tokios būklės žmogus greičiau puola į ne­viltį, sutrinka jo nervų sistema. To­dėl patartina mankštintis skambant nuotaikingai ir ritmingai muzikai. Taip nušaunami du zuikiai - page­rėja nuotaika, ir sportuoti tampa maloniau ir lengviau.

 Visoms privalu žinoti svarbiau­sius moters amžiaus tarpsnius.

 Moteris nuo 19 iki 35 metų -brandos amžiaus, nuo 36 iki 55 -vidutinio, nuo 56 iki 75 - pagyve­nusi, nuo 76 iki 90 metų - senyvo amžiaus. Turinčios per 90 metų -ilgaamžės. Atsižvelgiant į tai, kiek­vienai amžiaus grupei taikomi skir­tingi fiziniai pratimai ir mankštos metodika.

 Brandos amžius - žmogaus fizi­nių ir dvasinių jėgų klestėjimo lai­kas, kai maksimaliai atsiskleidžia or­ganizmo funkcinės galimybės, sąly­gojančios atskirų organų ir sistemų išsivystymą. 19-35 metų moterys-  darbingiausia Lietuvos piliečių da­lis. Šituo laikotarpiu reikia kuo in­tensyviau sportuoti, mankštintis, ne­bijoti didesnės fizinės apkrovos.

 Dar būtiniau yra mankštintis vi­dutinio ir pagyvenusio amžiaus moteriškėms, nes fiziniai pratimai stiprina organizmą ir atitolina senatvę tik juos reikia parinkti lengves­niusir ne tokius energingus.

 Perėjimas iš brandos amžiaus į vidutinį bei pagyvenusį ir senatvę susijęs su visų organizmo sistemų pertvarka ir jų gyvybinių funkcijų sumažėjimu. Šis procesas individu­alus vienos moterys pradeda senti anksčiau, kitos vėliau. Tai priklauso nuodaugelio veiksnių - prigimties, sveikatos būklės, gyvenimo būdo, mitybos, judėjimo intensyvumo. Kuomažiau judama, tuo labiau ir sparčiau senėjama, nors kitos gyve­nimo sąlygos ir vienodos. Tad sportuoti, mankštintis būtina, tačiau su Šilku, kad nepagautumėte ligos. Be abejo, reikia pasitarti su gydytoju, kad jis paskirtų „sveikatos dozę".

 Manoma, kad senatvė pradeda belstis į duris, kai jungiamieji audiniai ir kraujagyslės praranda elastingumą ir dėl to sutrinka kraujo apytaka bei organų aprūpinimas maistingosiomis medžiagomis.

 Senstant pakinta galvos smegenų žievės ir požievio struktūra, jų sąveika. Silpsta dirginimo ir slopinimoprocesai, pavargsta jutimo organai, pablogėja judesių koordinacija, sunkiau išmokstami nauji, sudėtingesni pratimai, sulėtėja reakcija, greitis, tačiau dar ilgai išlieka ištvermė. Jei sistemingai sportuosite, tai ji nemažės. Apskritai ištvermę lengviausia ugdyti iki 45 metų.

 Minėti organizmo pokyčiai ver­čia žmogų taikytis prie jį supančios aplinkos. Šis organizme vykstančių sudėtingų procesų pakitimo perio­das paprastai vadinamas klimaksu. Moterų jis aiškiai išreikštas: pasibai­gus mėnesinėms, išnyksta vaikų gimdymo funkcija, atsiranda po­odinės kraujosruvos, labiau prakai­tuojama, padažnėja širdies plaki­mas, atsiranda dirglumas, irzlumas. Apie 30 procentų moterų šis pro­cesas pasireiškia itin ryškiai (klimakso neurozė). Galimi ir žymes­ni psichikos sutrikimai.

 Norint viso to išvengti, būtina tinkamai tvarkyti gyvenimo ritmą -darbą, poilsį, dinamiką ir mitybą. Geriausias šio periodo eliksyras, pa­dedantis lengviau ir neskausmingai išgyventi tą laiką - mankšta, tačiau fizinis krūvis turi būti individualus ir atitikti kiekvienos moters fizines jėgas bei dvasines galimybes.

 Nuolatos sportuojantys žmonės visada lėčiau sensta, ilgiau būna žvalesni ir geresnės nuotaikos, il­giau gyvena.